ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻧﯽ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ آﺑﺪار ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ Mg3Si4O10(OH)2 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺎﻟﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻠﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ از Al و Ti ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎي Si ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﯽ Mn ،Fe و Al ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ Mg ﺷﻮد و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از Caﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺠﺎي Mg ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدي از Al ﺑﺠﺎي Mg ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮد اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽﭘﯿﺮوﻓﯿﻠﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﺎﻟﮏ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﺳﻔﯿﺪ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي، ﻗﻬﻮه اي و ﺑﯽ رﻧﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻧﯽ اي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﺟﻼي ﻣﺮوارﯾﺪي اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﻧﺮم ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ درﺟﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن در ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺨﺘﯽ ﻣﻮس، 1 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻧﯽ ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﮏ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺎﻫﺎ اﺳﺖ. ﺗﺎﻟﮏ داراي رخ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل واﻧﺪرواﻟﺲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻫﻢ ﺑﻠﻐﺰﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻧﺮﻣﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﺎﻟﮏ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺮب ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان روانﺳﺎز دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم ﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﮏ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر در آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﻮدر ﺗﺎﻟﮏ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. اﯾﻦﭘﻮدر ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب رﻃﻮﺑﺖ، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﻋﻄﺮﻫﺎ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻨﻮان روان ﺳﺎز و ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﻗﺎﺑﺾ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﭘﻮدر ﺗﺎﻟﮏ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻓﺰودﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎري از ﭘﻮدرﻫﺎي ﺑﭽﻪ، ﭘﻮدرﻫﺎي ﭘﺎ، ﭘﻮدرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ و اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت آراﯾﺸﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﯾﮏ ﻧﻮع از ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺳﻨﮓ ﺻﺎﺑﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺰاران ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻧﺮم در ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎ، زﯾﻨﺘﯽ و ﮐﺎرﺑ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮدر ﺗﺎﻟﮏ و ﺳﻨﮓ ﺻﺎﺑﻮن اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف ﺗﺎﻟﮏ اﺳﺖ.ﺮدي از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺠﺴﻤﻪ، ﺟﺎم، وان دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ، آﺗﺸﺪان، ﻟﻮﻟﻪ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺎﻟﮏ ﮐﺎﻧﯽ اي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد در ﺳﻨﮓ ﻫﺎي دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺮزﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮاي ﺻﻔﺤﺎت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺎده در اﺛﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﻏﻠﺐ ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎﻟﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در اﺛﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﯽ اﻧﺤﻼل ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ و ﺳﯿﻠﯿﺲ و واﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺮﻫﺎي دوﻟﻮﻣﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ دوم ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎﻟﮏ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﻻت داغ و ﻓﻌﺎل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن دوﻧﯿﺖ و ﺳﺮﭘﺎﻧﺘﯿﻨﯿﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺗﺎﻟﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﻟﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﻌﺎدن روﺑﺎز و ﯾﻪ روش ﻫﺎي ﺣﻔﺎري، اﻧﻔﺠﺎر و ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﮐﺮدن اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ درﺟﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻌﺪن ﮐﺎري اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻌﺪن ﮐﺎري ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺪﮔﯽ ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﻧﮓ ﺗﺎﻟﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﮕﺬارد. ﺳﯿﻤﺎن ﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ذرات ﺳﺨﺖ در ﺗﺎﻟﮏ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه و روان ﺳﺎز ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎزد.ﺳﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﺧﺮد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻮﭼﮑﺘﺮي ﺧﺮد ﺷﻮد. ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ﻫﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﺷﻨﺎورﺳﺎزي ﯾﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮي از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه، رﻧﮓ، ﺗﺮﮐﯿﺐ و دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.• اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺗﺎﻟﮏ:اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺧﻮد از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﮏ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ از وﺟﻮد ﺗﺎﻟﮏ و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺼﻮل داراﺳﺖ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﻟﮏ در ﺳﺎل 2011 در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2010 اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪادﻧﺪ. ﭼﯿﻦ، ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ، اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، ﻓﻨﻼﻧﺪ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ژاﭘﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺗﺎﻟﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 2011 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 615000 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﮐﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 100 درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.