شرکت امیدکو جهت انجام پروژه های استخراجی خدمات ذیل را ارائه می دهد:
1-اجرای عملیات پلکانی برای استخراج
2-حفاری و آتشباری